คณะกรรมการอำนวยการ

โครงการหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

                    1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง                                         ประธานกรรมการ

                    2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                                                     รองประธานกรรมการ

                    3. รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน                                       กรรมการ

                    4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                                                     กรรมการ

                    5. ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล        กรรมการ

                    6. ประธรรมการบริหารโครงการฯ                                              กรรมการ

                    7. นายธีระ  ทองประกอบ                                                       กรรมการและเลขุนาการ

 

คณะกรรมการบริหาร

โครงการหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

                    1. รองศาสตราจารย์ปรีชา         พหลเทพ                               ประธานกรรมการ

                    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล   จันทร์แจ่ม                              รองประธานกรรมการ

                    3. อาจารย์จรัสเรือง                 ศิริวัฒนรักษ์                           กรรมการ

                    4. อาจารย์ ดร.หฤษฎ์              นิ่มรักษา                               กรรมการ

                    5. นางสุนันทา                       เตชะมา                                กรรมการ

                    6. นางพีรดา                         เอกอิ่มผล                              กรรมการ

                    7. นางสาวจีรภา                     อริยเดช                                กรรมการ

                    8. อาจารย์อธิปวัฌณ์              อมรปัญญานันท์                       กรรมการและเลขานุการ

                    9. อาจารย์ศศิธร                   ตัณฑวรรธนะ                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

ผู้ประสานงานสาขา

อ.อธิปวัฌณ์  อมรปัญญานันท์

Mr.ATIPWACH  AMONPANYANAN

E-mail: atipwach@gmail.com

alumni  

Visitors Counter

121151
TodayToday22
YesterdayYesterday55
This_WeekThis_Week372
This_MonthThis_Month1367
All_DaysAll_Days121151Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.