หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

1.  ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย        :         หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

          ภาษาอังกฤษ     :         Bachelor of Thai Traditional Medicine Program

2. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  :         129  หน่วยกิต

          โครงสร้างหลักสูตร

                    (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          33      หน่วยกิต

                         กลุ่มวิชาภาษา                                              12      หน่วยกิต

                          กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                      6        หน่วยกิต

                          กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                  12      หน่วยกิต

                          กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                     1        หน่วยกิต

                          กลุ่มวิชาพลศึกษานันทนาการ สาธารณสุขมูลฐาน    2        หน่วยกิต

                          กลุ่มวิชาความรู้คู่คุณธรรม                               (3)      บังคับไม่นับหน่วยกิต

                    (2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 90      หน่วยกิต

                         กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                 34      หน่วยกิต

                          กลุ่มวิชาชีพ                                               42      หน่วยกิต

                          กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ             14      หน่วยกิต

                    (3) หมวดวิชาเลือกเสรี   6        หน่วยกิต

          การสอบประมวลความรู้วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย

          นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตทุกคนจะต้องสอบประมวลความรู้วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย (Comprehensive Examination in Thai Traditional Medicine) ทั้งนี้นักศึกษาต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ในชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาจะต้องมีผลการสอบไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ จึงจะสำเร็จการศึกษา

3. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะทางการแพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทย นวดไทย และผดุงครรภ์ไทย มีศักดิ์และสิทธิสามารถประกอบวิชาชีพ ดังต่อไปนี้

          1)  นักวิชาการแพทย์แผนไทย/นักวิชาการสาธารณสุข ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

          2)  อาจารย์หรือนักวิชาการแพทย์แผนไทยในสถาบันการศึกษา

          3)  ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เช่น ร้านนวดแผนไทย คลินิกแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบกิจการสปา เป็นต้น

 

 

 

 

ผู้ประสานงานสาขา

อ.อธิปวัฌณ์  อมรปัญญานันท์

Mr.ATIPWACH  AMONPANYANAN

E-mail: atipwach@gmail.com

alumni  

Visitors Counter

121151
TodayToday22
YesterdayYesterday55
This_WeekThis_Week372
This_MonthThis_Month1367
All_DaysAll_Days121151Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.