ปรัชญา

อนุรักษ์ พัฒนา สร้างองค์ความรู้ที่เป็นเลิศทางการแพทย์แผนไทยสู่มาตรฐานสากล

 

วิสัยทัศน์

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทย พัฒนาพันธกิจสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและการวิจัยโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์เป็นส่วนราชการภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541 เป็นสถานศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชาที่ผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องเข้าชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้หรือจะมาเข้าชั้นเรียนก็มีชั้นเรียนให้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สอน วิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจัดแบ่งส่วนราชการเพื่อการบริหารเป็น คณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ และที่เทียบเท่า โดยดำเนินการตามพันธกิจ ดังนี้

   1) สร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประชาชน ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

   2) ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัยการบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในคณะวิทยาศาสตร์เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน

   3) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา

   4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนทางปัญญาของชาติ 

   5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

 

อาจารย์อธิปวัฌณ์  อมรปัญญานันท์

ผู้ประสานงานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

สถานที่ทำการของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

1.อาคารเรียนรวม ห้องเรียนบรรยาย

2. อาคารคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) ห้องเรียนวิชาปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์

3. อาคารกองอาคารเก่า (อาคารสถานพยาบาลแพทย์แผนไทย)

4. อาคารคีรีมาศ (KMB) ห้องเรียนวิชาปฏิบัติการนวดไทย และเภสัชกรรมไทย

 

 

 

 

 

ผู้ประสานงานสาขา

อ.อธิปวัฌณ์  อมรปัญญานันท์

Mr.ATIPWACH  AMONPANYANAN

E-mail: atipwach@gmail.com

alumni  

Visitors Counter

121151
TodayToday22
YesterdayYesterday55
This_WeekThis_Week372
This_MonthThis_Month1367
All_DaysAll_Days121151Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.